Primera aproximació a la taula periòdica

Autores: Carmen, Berta, Eric

Objectius

El nostre objectiu a l’hora de realitzar aquesta pràctica és realitzar una taula periódica on quedin reflextats elements d’un univers paral·lel, que han sigut donats per l’enunciat d’aquesta pràctica.
Per una altra banda volem aprofundir en el nostre coneixement sobre com s’organitza la taula periòdica: Grups, períodes, etc. D’aquesta manera donar validesa als continguts i examinats de les passades setmanes.
Per últim volem posar a prova el nostre nivell d'anglès degut a que tot l'exercici estava redactat en aquesta llengua.

Procediment

Abans de començar amb l’explicació del experiments, ens agradaria esmentar que aquesta pràctica va ser realitzada de moltes maneres, degut al gran nombre de grups, llavors, aquest procediment explica com es va donar a terme l’experiment de manera general.
 • Primerament ens van organitzar per grups d’entre 3 i 4 persones per realitzar la feina. A part es van repartir els càrrecs extra de redacció d’informes i fotografies.
 • Un cop organitzats en grups, i amb la profesora havent repartit els enunciats, ens vam posar a llegir i començar a formular hipótesis.
 • Però sense pressa per començar, vam donar inici a l'organització dels elements segons alguns barems:
No conductor Semi-conductor Conductor
H Y P
R
T


 • Després d’obtenir aquestes taules vam començar-les a relacionar amb la taula periòdica que nosaltres coneixem relacionant una similitud que tenen: Els gasos nobles.
 • I vam saber que hi havien dos elements que no reaccionaven amb ningú, llavors els vam assignar al grup de gasos nobles: N (Nostrium) i A (Amplium).
 • Ara és el moment on els grups van agafar diversos camins a l’hora d’analitzar les dades i representar la taula. I per exemplificar aquest procediment agafarem d’exemple un model de taules periòdiques extraterrestres.

Model 1: “Métode sota pressió i violència.”
Grup Nerea, Adrià G. i Carmen.
En el nostre model vam plantejar una sèrie de pautes ja observades en el modèl real de la taula periòdica. Per això vam voler examinar com i amb qui reaccionaven els diferents elements de la taula periòdica extraterrestre.
Vam classificar les reaccions de cada element segons amb quina intensitat reaccionaven: Amb violència, sota pressió i si produíen algun gas (característica que no vàrem emprar).
 • Amb això vam poder determinar que si reaccionaven amb violència dons es tractaba d’enllaços iónics, degut a la seva gran necessitat d’agafar electrons (forta atracció electrostàtica).
 • Per altra banda, si reaccionaven sota pressió això significa que son elements bastant estables individualment que han necessitat més energía per juntar-se, llavors els vam classificar com covalents. 
Amb aquestes diferències establertes vam poder descubrir un altre factor molt important de la taula periòdica: Metalls, semimetalls i no metalls. Això ho vam trobar gràcies a una propietat dels enllaços iònics on s’ajunten molècules no metàl·lics i metàl·lics.

Amb tot això ens va quedar una classificació així:
 • METALL → I (Icolium), P (Permium), Y (Ysprium).
 • NO METALL → R (Rastrium), T (Tortium), O (Orpium), F (Fintrum).
 • SEMIMETALL → D (Dentrium), U (Umnim), H (Huntium).

Amb aquesta classificació, ja estàvem molt a prop del nostre objectiu, llavors vam començar a calcular dades amb els volums i masses proporcionals i vam obtenir la següent dada: Concentració de l’element.
 • Això ho aconseguim dividint els grams/volum, nosaltres vam emprar aquesta dada per saber quines eren les que ocupaven més o menys, bàsicament nosaltres vam relacionar els següents conceptes:
més concentració = més protons, neutrons i electrons
menys concentració = menys protons, neutrons i electrons


En definitiva, si agafem tots els barems esmentats tenim la possibilitat d’anar dibuixant amb més detall tota la taula. Pero degut a la falta de temps no vam poder continuar. I vam quedar amb el següent resultat.

Podem veure, en aquesta foto, com està organitzada la taula segons els diferents barems ja esmentats:
 • Al primer grup els elements amb menys concentració i gasos nobles.
 • Al segon grup els elements metàl·lics (van en ordre horitzontal de l’element menys concentrat al que més.
 • Al tercer grup els elements semi metàl·lics (van en ordre horitzontal de l’element menys concentrat al que més.
 • Al quart grup els elements no metàl·lics (van en ordre horitzontal de l’element menys concentrat al que més.
Podem veure alguns espais en blanc, degut a la gran diferència de concentracions.


Conclusions

Amb aquesta pràctica hem pogut posar a prova les nostres habilitats, paciència i coneixement en el tema i l’anglès. Degut a la diferència d’idioma se’ns va complicar una mica a l’hora d’entendre algunes paraules, però res que no pugi solucionar un diccionari; també vam tenir bastants problemes amb el temps, a conseqüència de la dificultat de la pràctica, el temari i idioma vam perdre molt de temps en elements senzills, però la veritat estem molt satisfets de la feina entregada encara que es podria millorar una mica.
Hem après molt i repassat continguts del tema (Enllaços, propietats dels elements, teoria bàsica de l’àtom, etc.) però apart d’això aquesta activitat cooperativa en ha ajudat en algunes dinàmiques de grup i a consolidar la comunicació d’aquesta. En definitiva ha estat una pràctica molt completa, pero ens hauria encantat poder disposar de més temps (i una miqueta més d’informació per poder obtenir masses molars i atòmiques).
Primera aproximació a la taula periòdica Primera aproximació a la taula periòdica Reviewed by Anonymous on November 08, 2019 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.