Pictogrames

Quins són els pictogrames de perillositat dels productes químics que tenim a casa?


Aprofitant les hores de confinament a casa hem identificat la perillositat associada a alguns productes químics de les nostres llars.

A més, hem aportat la nostra vaoració subjectiva segons les nostres vivències i la informació que ens ha arribat (el saber popular, amb tots els beneficis i riscos que comporta).

A veure què n'opineu!Introducció

-- Carmen --
Els Símbols o pictogrames de perillositat són dibuixos esquemàtics fàcilment interpretables que són usats per a indicar la perillositat de mercaderies, materials, llocs, o objectes, inclosos els corrents elèctrics, els verins i la radioactivitat, en diferents situacions. La utilització dels símbols està regit normalment per lleis en la majoria dels països i tenen en consideració normes i recomanacions internacionals. 

Hi ha un total de 9 pictogrames:Els productes de casa (fotos de tot l'alumnat)

1. Irritació cutània 

Amoníac, llexiu, etanol, abrillantador, repelent de polls, ... 
-- Pau C. --
El producte sembla perillós a simple vista i pot causar irritacions oculars greus, també pot causar reaccions al·lèrgiques a causa de methylchloroisothiazolinoneo i methylisothiazolinone. En cas de ser ingerit em dona la impressió que pot tenir greus conseqüències, tot depèn de la quantitat, ja que conte químics altament perillosos i no podem oblidar que serveix per rentar plats a una temperatura molt alta, no te cap semblança a un sabó convencional

 2. Inflamable

-- Berta --
El fet de ser catalogat com inflamable ens indica que és una preparació que pot escalfar-se i, finalment, inflamar-se en contacte amb l'aire a una temperatura normal sense necessitat d'energia, o que pot inflamar-se fàcilment per una breu acció d'una font d'inflamació i que continuen cremant o consumint-se després d'haver apartat la font d'inflamació, o inflamable en contacte amb l'aire a pressió normal, o que, en contacte amb l'aigua o l'aire humit, emani gasos fàcilment inflamables en quantitats perilloses.
Per tant s’ha de tenir precaució i evitar el contacte amb materials ignitius (aire, aigua).

Insecticida, etanol, acetona, tippex, pilotes de tenis de taula, netejavidres, netejaforns, pintura en spray, aiguarràs, repelent de polls, ....


La Acetona al igual que he mencionat abans amb l’insecticida, és un producte inflamable.
S’han de tenir molta cura ja que els líquids inflamables poden fluir per sota de portes o escales repartint el risc de foc àmpliament. Materials com fusta, cartró i tela, poden absorbir fàcilment líquids combustibles i inflamables. Després d'haver netejat un vessament, una perillosa quantitat de líquid pot encara romandre en els materials circumdants com la roba, alliberant vapors perillosos. El punt d'inflamabilitat és el conjunt de condicions d'entorn en què una substància combustible inflamable està en condicions d'iniciar una combustió si se li aplica una font de calor a prou temperatura, arribant a el punt d'ignició.


3. Perillós per al medi ambient aquàtic

Insecticida, lleixiu, desodorant, aiguarràs, ...

4. Perillós per aspiració

Reparador de fusta PRONTO, pintura, aiguarràs,  ...


  
-- Anna --
Jo sóc una persona que la olor a pintura no li molesta, és més, tot i ser perillosa, m’agrada. De moment no he notat cap efecte negatiu, i sincerament espero que no passi.


5. Corrosiu

Llevagreixos, amoníac, neteja WC, netejaforns, ...


-- Pau C. --
En aquest cas parlem d’un producte corrosiu que al estar en contacte amb la pell provoca greus cremades i si entra en contacte amb els ulls provoca lesions oculars d’alta intensitat, adverteixen que al entrar en contacte amb altres productes pot despendre gasos perillosos, com indica el símbol corresponent es altament perillós per a organismes aquàtic. Aquest producte ha de ser utilitzat amb una precaució extrema i jo recomanaria aplicar-lo amb guants anticorrosius per si hi hagués un accident.

-- Marta --
En la etiqueta d’aquest producte es troba el  pictograma que indica que aquest pot ésser corrosiu. Per aquest motiu va envoltat per un plàstic força gruixut per no mantenir contacte amb el producte.
Jo crec que aquest producte no té gaire perillositat ja que és molt difícil trencar el plàstic amb la mà, per tant és difícil que toqui la pell. Però al estar dins la rentadora es trenca el plàstic i els líquids de l’interior netegen la roba. Amb això arribo a la conclusió que aquest producte només podria corroir la pell.


6. Toxicitat aguda

Alcohol de cremar, ...
 -- Ivet --
En la meva opinió, aquest producte de l’1 al 10 té un grau de perillositat molt alt cara perills de la salut perquè el producte genera efectes adversos per a la salut, fins i tot en petites dosis, i amb conseqüències immediates. En entrar en contacte amb aquest es poden sentir nàusees, vòmits, mals de cap, pèrdua de coneixement. En un cas extrem, pot causar la mort. per tant de 1-10, un 10

Una valoració personal diferent

-- Carmen --

Els pictogrames son un gran mètode per mesurar la perillositat de productes químics. 

Per poder fer una bona classificació, crec convenient fer una Tier List que puntuí els diferents pictogrames segons el perill que poden causar:
Una reflexió final

-- Berta --
Molts productes de neteja, d'ús freqüent a la llar, contenen substàncies químiques contaminants i potencialment perilloses que, quan són dipositades a les escombraries o abocades pels desaigües de la cuina i lavabo, contribueixen a la degradació ambiental. Cada dia consumim més productes de neteja que a més són cada vegada més complexos en el seu contingut. A més de focus de contaminació poden ser una amenaça per a la nostra salut, ja que la seva utilització pot produir alꞏlèrgies, irritacions, asma, mals de cap, nàusees, trastorns en la visió, afeccions del sistema nerviós i immunitari, enverinament del fetge i desequilibris hormonals.

A més, hem de tenir en compte que molts productes tòxics poden danyar l'organisme encara que no es notin. És més, quan no fan olor, no es veuen, o no produeixen sensacions immediates, poden ser més perillosos perquè ningú es fixa en ells i no es prenen mesures preventives.

Alguns productes de neteja potencialment perillosos que tenim habitualment a casa nostra com lleixiu, anticalç, detergents, refrigerants, desinfectants o netejadors mostren pictogrames com he analitzat anteriorment amb epígrafs com "explosiu", "inflamable", "irritant", "nociu", "tòxic", "corrosiu", "infecciós", "tòxic per a la reproducció" o "perillós per al medi ambient" entre d’altres.

Aquest productes contenen compostos que hauríem de tractar d’evitar. Alguns tensioactius poden comportar-se com disruptors hormonals (alteradors del sistema hormonal). El glutaraldehid és un desinfectant molt poderós, però causa dermatitis alꞏlèrgica en contacte amb la pell, asma, rinitis i conjuntivitis. El formaldehid és una substància corrosiva i la inhalació d'aquest gas pot causar edema pulmonar. Els compostos clorats com l'hipoclorit sòdic, que es troben en la majoria dels lleixius, emeten vapors tòxics que irriten les mucoses, podent danyar els pulmons.

Val la pena posar en risc la nostra salut amb aquests productes? La resposta és... NO.

Personalment crec que seria més convenient utilitzar productes de neteja ecològics. Fer servir detergents sense fosfats i tornar a les receptes naturals menys agressives i tòxiques. Els principals avantatges dels productes de neteja ecològics és l’eliminació d’elements nocius per a la salut i la reducció de l’impacte mediambiental, ja que són altament biodegradables.

A més, no es porten a terme proves amb animals ni fan servir ingredients d’origen animal i no contenen components cancerígens, mutàgens o teratògens.

Sempre s’ha de fer un consum responsable i més... quan està en joc la nostra salut.


Pictogrames Pictogrames Reviewed by Anonymous on May 19, 2020 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.